2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

181 රාගම


181 ඒ ජයශ්‍රීගම


181 බී තේවත්ත


181 සී රම්පිටිය


181 ඩී පේරලන්ද


181 ඊ පොඩිවීකුඹුර


181 එෆ් කැටගෙවත්ත


181 ජී දඹුව


183 නාගොඩ


184 කදාන බටහිර


184 ඒ ජයසමරුගම


184 බී උස්වත්ත


184 සී කදාන නැගෙනහිර


185 ද. බටගම


185 ඒ හපුගොඩ බටහිර


185 බී හපුගොඩ නැගෙනහිර


185 ඩී දොලහේන


186 රිලවුල්ල


187 නෑදුරුපිටිය


188 කළඑළිය


189 වෑවල


190 වැලිගම්පිටිය  දකුණ


190 ඒ වැලිගම්පිටිය  උතුර


190 බී මාඑළිය


190 සී කපුවත්ත


190 ඩී තුම්පෑලිය


190 ඊ ඉදිවිටිය


191 කණුවන


191 ජා ඇල


192 තුඩැල්ල බටහිර


192 ඒ තුඩැල්ල  දකුණ


192 බී තුඩැල්ල උතුර


194 දඩුගම


194 ඒ දෙහියාගාත දකුණ


194 බී  දෙහියාගාත උතුර


195 කුඩහකපොල දකුණ


196 කුඩහකපොල උතුර


205 කුරුදුවත්ත


205 ඒ ගල්ලවත්ත


205 බී මහවත්ත


206 ඒකල


206 ඒ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රාවත්ත


206 බී විශාඛාවත්ත


207 ඒ යක්කඩුව


207 බී නිවන්දම  දකුණ


211 උතුරු බටගම


211 ඒ ඉදිමින්න


211 බී බණ්ඩිගොඩ


212 බ. වල්පොල


212 ඒ පොල්පිතිමූකලාන


212 බී නැ. වල්පොල


213 බ.බටුවත්ත


213 ඒ නැ. බටුවත්ත


214 බ. නාරංගොඩපාළුව


214 ඒ  නැ. නාරංගොඩපාළුව


News & Events

Scroll To Top