දැක්ම

වසර 2020 දී ලංකාවේ විශිෂ්ඨතම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය බවට පත් වීම.
 
 මෙහෙවර
 
ප්‍රාදේශීය ආයතන සම්බන්ධීකරණයෙන් , ජනතා සහභාගීත්වයෙන් හා මනා සම්පත් කළමණාකාරිත්වයකින් කාර්යක්ෂම සැලසුම් සහගත හා තිරසාර සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුලින් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව ප්‍රදේශයේ ජන ජීවිතය නංවාලීම.
 
 
 
 
 

1990 වසරේ සිට සේවය කල ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන්

නම සිට දක්වා
පී.එම්. පටබැදිගේ මහතා 1990  1993
එස්.එම්.ඒ.අයි. ගුණතිලක මහතා 1993 1998
එන්.ඒ.ඒ. පුෂ්ප කුමාර මහතා 1998 2001
එම්.සී.අයි. ප්‍රනාන්දු මහතා 2001 2005
ඩබ්.ඒ.ඩබ්. ප්‍රේමප්‍රිය මහතා 2005 2010
ඩබ්.එන්තඒ.පී.බී. වන්නිනායක මහතා 2010 2013
නිමාලි සිල්වා මිය 2013 2014
     
     
     
     
     

News & Events

Scroll To Top