ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

වසම් අනුව ජනගහනය

අනු අංකය ග්‍රා.නි.වසම මුළු ජනගහන මුළු පවුල් ගණන ලි .ප ජන්ද වර්ග ප්‍රමාණය වර්ග 1km කට ජනගහන
1 181 රාගම 4381 1056 2985 0.99 4425
2 181ඒ ජයශ්‍රීගම 3998 1007 2675 0.77 5192
3 181බී තේවත්ත 5400 1060 2905 1.09 4954
4 181සී රම්පිටිය 3380 710 2339 0.69 4899
5 181ඩී පේරලන්ද 5441 1433 4294 1.37 3972
6 181ඊ පොඩිවී කුඹුර 5770 1620 4092 1.47 3925
7 181/එෆ් කැටගෙවත්ත 4980 1010 2822 0.84 5929
8 181/ජී  දඹුව 4778 1065 3172 0.73 6545
9 183 නා‍ගොඩ 4043 1019 2799 0.89 4543
10 184 කදාන බටහිර 1808 470 1253 0.48 3767
11 184ඒ ජයසමරුගම 6850 1860 4965 0.92 7446
12 184බී උස්වත්ත 4802 962 2925 0.71 6763
13 184සී කදාන නැගෙනහිර 2254 310 830 0.58 3886
14 185දකුණු බටගම 3378 1100 2298 0.67 5042
15 185ඒ හපුගොඩ බටහිර 1634 482 1172 0.61 2679
16 185බී හපුගොඩ නැගෙනහිර 2587 698 1901 0.79 3275
17 185සී හපුගොඩ මධ්‍යම 2016 546 1602 0.76 2653
18 185ඩී දොලහේන 2732 641 1597 0.94 2906
19 186 රිලවුල්ල 3130 853 2378 0.57 5491
20 187 නෑදුරුපිටිය 3607 716 1967 0.71 5080
21 188 කළඑළිය 2530 675 1950 0.56 4518
22 189 වෑවල 3895 1098 2899 1.25 3116
23 190 වැලිගම්පිටිය දකුණ 4238 1276 2782 1.00 4238
24 190ඒ වැලිගම්පිටිය උතුර 3405 1003 1923 0.88 3869
25 190බී මාඑළිය 3709 905 2777 1.03 3601
26 190සී කපුවත්ත 6895 1795 4520 1.46 4723
27 190ඩී තුම්පෑලිය 2849 744 1923 0.81 3517
28 190ඊ ඉදිවිටිය 2956 676 1976 0.98 3016
29 191 කණුවන 3468 1022 2388 0.58 5979
30 191ඒ ජා-ඇල 2244 698 1614 0.79 2841
31 192 තුඩැල්ල බ.  3335 860 2654 1.25 2668
32 192ඒ තුඩැල්ල දකුණ 1860 532 1293 0.39 4769
33 192බී  තුඩැල්ල උතුර 2432 674 1783 0.64 3800
34 194 දඩුගම 3254 860 2192 2.83 1150
35 194ඒ ‍දෙහියාගාත දකුණ 1157 347 871 0.21 5510
36 194බී දෙහියාගාත උතුර 2141 631 1398 0.54 3965
37 195කුඩහකපොල දකුණ 1603 411 1153 0.47 3411
38 196කුඩහකපොල උතුර 1833 492 1360 0.55 3333
39 205 කුරුදුවත්ත 3415 885 2075 1.7 2009
40 205ඒ ගල්ලවත්ත 5806 1578 3431 1.73 3356
41 205බී මහවත්ත 10050 3668 6680 3.06 3284
42 206 ඒකල 4038 708 2114 1.32 3059
43 206ඒ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රාවත්ත 4901 1454 3581 1.69 2900
44 206බී විශාඛාවත්ත 3841 1224 2754 2.12 1812
45 207 නිවන්දම උතුර 3552 964 2677 2.9 1225
46 207ඒ යක්කඩුව 4196 1027 2975 1.53 2742
47 207බී නිවන්දම දකුණ 2872 751 2101 1.57 1829
48 211 උතුරු බටගම 4160 1090 2944 1.24 3355
49 211ඒ ඉදිමින්න 3024 748 2146 1.4 2160
50 211බී බණ්ඩිගොඩ 3650 885 2478 2.38 1534
51 212 බටහිර වල්පොල 4585 1168 3324 0.57 8044
52 212ඒ පොල්පිතිමුකලාන 5174 1374 3565 1.91 2709
53 212බී නැගෙනහිර වල්පොල 4555 1148 3212 0.83 5488
54 213 බටහිර බටුවත්ත 3601 1040 2875 1.13 3187
55 213ඒ නැගෙනහිර බටුවත්ත 3734 1007 2599 1.68 2223
56 214 බටහිර නාරංගොඩපාළුව 3768 921 2789 1.35 2791
57 214ඒ නැගෙනහිර නාරංගොඩපාළුව 4548 1035 3287 1.09 4172
  එකතුව 214243 55992 146034 64 3348

 

News & Events

Scroll To Top