අනුයුක්ත වසම

නිළධාරියාගේ/නිළධාරිණියගේ   නම

දුරකතන අංකය

1

181 රාගම

ඊ.ඊ.ශිරන්ති. සිල්වා මෙය

 

2

181 ඒ ජයශ්‍රීගම

ඔල්ගා පෙරේරා මිය

077-4981268

3

181 බී තේවත්ත

ඩී.ඩි.සී.ආර්.කළුබෝවිල මිය

071-8440028

4

181 සී රම්පිටිය

එච්.පී.ගංගා එන්. හෙට්ටිආරච්චි මිය

076-6919081

5

181 ඩී පේරලන්ද

ඩී.ඩි.සී.ආර්.කළුබෝවිල මිය(වැ.ආ.)

 

6

181 ඊ පොඩිවීකුඹුර

ඒ.ශානි කල්පගේ මෙය

077-1152565

7

181 එෆ් කැටගෙවත්ත

එස්.එච්.ගීතිකා ටී. කරුණාරත්න මිය

071-9159775

8

181 ජී දඹුව

ටී.එන් ප්‍රියදර්ශනී මිය

071-2273103

9

183 නාගොඩ

පී.ඩී.හේමාලි හේමචන්ද්‍ර

077-5332329

10

184 කදාන බටහිර

ආර්.ඩ්බ්.රෝෂනී එස්. රාජපක්ෂ මිය

071-4439288

11

184 ඒ ජයසමරුගම

චිත්‍රා පරණවිතාරන මිය

072-3556243

12

184 බී උස්වත්ත

ආර්.පී.වසන්තා එස්.කේ පතිරණ මිය

 

13

184 සී කදාන නැගෙනහිර

ඇම්.පි.නිෂානි රංගිකා ජයසිංහ මිය

078-3881955

14

185 ද. බටගම

එච්.කේ කසුන්

071-6998849

15

185 ඒ හපුගොඩ බටහිර

ජී.ඩී.එස්. ප්‍රසාදිනී මිය(වැ.ආ.)

071-5718012

16

185 බී හපුගොඩ නැගෙනහිර

ජී.ඩී.එස්. ප්‍රසාදිනී මිය

 

18

185 ඩී දොලහේන

පී.එම්.රන්දිල් එස්. පෙරේරා මයා

 

19

186 රිලවුල්ල

ඒ.එස්.බී. නදිකා කේ. අඹන්වල මිය

076-6919125

20

187 නෑදුරුපිටිය

පී.ඩී.හේමාලි හේමචන්ද්‍ර මිය(වැ.ආ.)

 

21

188 කළඑළිය

යූ.එල්. අමිතා ඩී. පෙරේරා මිය(වැ.ආ.)

 

22

189 වෑවල

යූ.එල්. අමිතා ඩී. පෙරේරා මිය

077-2151350

23

190 වැලිගම්පිටිය  දකුණ

බී.එම්. නිරූෂා කේ. බණ්ඩාරනායක මිය

071-5677134

24

190 ඒ වැලිගම්පිටිය  උතුර

බී.එම්. නිරූෂා කේ. බණ්ඩාරනායක මිය(වැ.ආ.)

 

25

190 බී මාඑළිය

නන්දනී අමරතුංග මිය

071-9573475

26

190 සී කපුවත්ත

ආර්.පී.වසන්තා එස්.කේ පතිරණ මිය

077-0621145

27

190 ඩී තුම්පෑලිය

ආර්.ජී ඉරන්ති මිය

077-9266779      076-6919094

28

190 ඊ ඉදිවිටිය

ඩී. ඩී. තිලානි කේ. සපරමාදු මිය

077-9962552

29

191 කණුවන

   

30

191 ජා ඇල

   

31

192 තුඩැල්ල බටහිර

කේ.ඒ.ඩී රොනිකා සචිනි මිය

071-8202662

32

192 ඒ තුඩැල්ල  දකුණ

කේ.ඒ.ඩී රොනිකා සචිනි මිය( වැ.ආ.)

 

33

192 බී තුඩැල්ල උතුර

   

34

194 දඩුගම

   

35

194 ඒ දෙහියාගාත දකුණ

එම්.එස්.සුරංගනී මිය

071-9083643

36

194 බී  දෙහියාගාත උතුර

එම්.එස්.සුරංගනී මිය ( වැ.ආ.)

 

37

195 කුඩහකපොල දකුණ

අයි.ඩී ඉන්දිකා චමරි මිය

077-4280098

38

196 කුඩහකපොල උතුර

අයි.ඩී ඉන්දිකා චමරි මිය( වැ.ආ.)

077-4280098

39

205 කුරුදුවත්ත

ඉසුරු උදාර මනුවීර මයා

071-6612484

40

205 ඒ ගල්ලවත්ත

එම්.පී. නිර්මලා එන්. මුතුගල

077-3150450

41

205 බී මහවත්ත

ආශා ප්‍රියංගිකා මිය.

 

42

206 ඒකල

   

43

206 ඒ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රාවත්ත

එම්.පී. නිර්මලා එන්. මුතුගල මිය(වැ.ආ.)

 

44

206 බී විශාඛාවත්ත

උපුල් ඒ. පිහිල්ලන්ද මයා

071-1235407      077-3381004

46

207 ඒ යක්කඩුව

චාමිනී සේනානායක මිය

 

47

207 බී නිවන්දම  දකුණ

යූ.සී රුවන්මලී මිය

071-6388941

48

211 උතුරු බටගම

එච්.කේ කසුන් (වැ.ආ.)

071-6998849

49

211 ඒ ඉදිමින්න

නිරෝෂිනී  එදිරිමාන්න මිය

077-7473338

50

211 බී බණ්ඩිගොඩ

පී.එම්.රන්දිල් එස්. පෙරේරා මයා(වැ.ආ.)

777771014

51

212 බ. වල්පොල

ආර්. බී. රත්වත්ත මයා

076-6919090

52

212 ඒ පොල්පිතිමූකලාන

ඩී.එම්.අමිලා.කේ. දසනායක මිය

077-6890613

53

212 බී නැ. වල්පොල

ඒ.ජී.එන් මදුවන්ති මිය

075-2622588

54

213 බ.බටුවත්ත

ආර්.ඒ.කේ ප්‍රසංගිකා පෙරේරා මිය(වැ.ආ.)

076-6919119

55

213 ඒ නැ. බටුවත්ත

ආර්.ඒ.කේ ප්‍රසංගිකා පෙරේරා මිය

 

56

214 බ. නාරංගොඩපාළුව

ඊ.ඒ.ඩී. චන්දිම එස්. කුමාර මයා

071-8241587

57

214 ඒ  නැ. නාරංගොඩපාළුව

ඊ.ඒ.ඩී. චන්දිම එස්. කුමාර මයා (වැ.ආ.)

 

 

News & Events

Scroll To Top