ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

  ග්‍රා.නි. කොට්ඨාශය නම රාජකාරී ලිපිනය පෞද්ගලික ලිපිනය නිවාඩු දිනය  වැඩ බැලීම දුරකථන අංකය
1 181 රාගම එම්.ඩි.එස්.පි.ආර්.සෝමසිරි මයා  සමෘද්ධි බැංකු ගොඩනැගිල්ල, කැටගෙවත්ත, රාගම 69/14A , ලේක්සයිඩ් වත්ත ,වල්පොල , බටුවත්ත. සිකුරාදා 181/B 778144033
2 181 A ජයශ්‍රීගම එම්.එච්.ඩී.එස්. හෙට්ටිආරච්චි මයා

සේවා පියස, 181 ඒ ජයශ්‍රීගම, රාගම.

*

21, බී/3, බාලසූරිය මාවත, කඳාන අඟහරුවාදා 181/E 716381365
3 181 B තේවත්ත එන්.එම්.පී.පි. නවරත්න මයා ලූඩ්ස් ප්‍රජා ශාලාව, තේවත්ත පාර, රාගම. 474, නාරංගොඩපාළුව, බටුවත්ත, රාගම අගහරුවාදා 181 714871708
4 181 C රම්පිටිය පී.ඩී.ආර්.එම්.වීරසිංහ මෙය

ජනතා දේව සභාව, කඩවත පාර, රාගම.

*

16ඒ,උග්ගස්හේන,වල්පොල,රාගම අඟහරුවාදා   715434024
5 181 D පේරලන්ද ඊ.එස්.එම්. සිල්වා මිය 365/03, බත්ගම්මුල්ල, රාගම. 365/3, බත්ගම්මුල්ල, රාගම. අඟහරුවාදා 181 726980043
6 181 E පොඩිවීකුඹුර ජී.එච්.ලක්මාලි සිල්වා මිය

සේවා පියස, ජයශ්‍රීගම, රාගම. 

*

389/ජී,ඇවරිවත්ත පාර,උතුරු බටගම,ජාඇල. සිකුරාදා 181/A 725043080
7 181 F කැටගෙවත්ත පී.වී.එස්.කෞෂල්‍යා මෙය

ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, තලගොල්ල ප්‍රජා ශාලාව, තලගොල්ල, රාගම

*

1936 සී, උතුරු බටගම, ජා ඇල සිකුරාදා   704268112
8 181 G දඹුව එම්.ඒ.නිහාල් සෝමසිරි මයා සේවා පියස, දඹුව, රාගම 66/සී,බටුවත්ත, රාගම. අගහරුවාදා   718409462
9 183 නාගොඩ ටි.එම්.එන්. පද්මලතා මිය සේවා පියස, ප්‍රජා ශාලාව, මොරාවත්ත, රාගම. 36, රාගම පාර, හපුගොඩ, කදාන. අගහරුවාදා 184 716003237
10 184 කදාන බටහිර එස්.එච්.එන්. පද්මසීලි මිය සේවා පියස, නෑදුරුපිටිය, කඳාන. 213A, නිවන්දම, ජාඇල. සිකුරාදා 183 711913074
11 184 A ජයසමරුගම බි.බි.එම්.පෙරේරා මයා (වැ.බැ.) සේවා පියස, ජයසමරුගම, නාගොඩ, කඳාන. 293 ඒ, බටගම උතුර, කදාන. අගහරුවාදා 184/B 778820009
12 184 B උස්වත්ත එන්.එම්. තුෂාර සම්පත් මයා නෑදුරුපිටිය සේවා පියස, වලව්වත්ත, කඳාන. 117 බි,ෆාතිමා මාවත, කළඑළිය, ජා ඇල. සිකුරාදා 184 775136397
13 184 C කදාන නැ/හිර බි.බි.එම්.පෙරේරා මයා සේවා පියස, ජයසමරුගම, නාගොඩ, කඳාන. 293 ඒ, බටගම උතුර, කදාන. අගහරුවාදා 186 778820009
14 185 බටගම දකුණ එස්.එස්.ආර්.බී.ඩි.එන්. පුෂ්පකුමාර මයා 519, එක්සත් මාවත, දකුණු බටගම, කඳාන. 67/A, මාබිම, මාකෙවිට, ජා ඇල. අගහරුවාදා 185/D 776277361
15 185 A හපුගොඩ බටහිර පී.ඩී.එල්.කේ. ගුණවර්ධන මෙය 130, ජයසූරිය මාවත, හපුගොඩ, කඳාන. 371/බී/1, අබේසේකර මාවත, පොල්පිතිමූකලාන, කඳාන. අගහරුවාදා 185/B 766462215
16 185 B හපුගොඩ නැ/හිර එම්.එච්.ඩි.එස්. හෙට්ටිආරච්චි මයා (වැ.බැ.) 193/බී/1, ජයන්ති පාර, හපුගොඩ,කදාන 21 B/3, බාලසූරිය මාවත, කදාන. සිකුරාදා 185/A 716381365
17 185 C හපුගොඩ මධ්‍යම ටී.කේ.එන්.ප්‍රනාන්දු මයා 40, බාලසූරිය මාවත, කඳාන. 303 ඒ, බටගම දකුණ, කඳාන. සිකුරාදා 185/A 774023327
18 185 D දොලහේන ටී.කේ.එන්.ප්‍රනාන්දු මයා (වැ.බැ.) 23 ඒ, බාලසූරිය මාවත, කඳාන. 303 ඒ, බටගම දකුණ, කඳාන. සිකුරාදා 185 774023327
19 186 රිලඋල්ල එන්.එම්. තුෂාර සම්පත් මයා (වැ.බැ.) 186, ප්‍රජා ශාලාව, රිලවුල්ල, කඳාන. 117 බි,ෆාතිමා මාවත, කළඑළිය, ජා ඇල. සිකුරාදා 184/C 775136397
20 187 නෑදුරුපිටිය ආර්.පී.එන්. වික්‍රමරත්න මයා   නෑදුරුපිටිය සේවා පියස, වලව්වත්ත, කඳාන. 89, දැවතොටුපොල පාර, උස්වත්ත, කඳාන. සිකුරාදා 183 719333332
21 188 කළඑළිය පී. අයි.යූ. ප්‍රනාන්දු මිය 9, කප්පිත්තාවත්ත, කලඑලිය, ජා ඇල.  473/ඩී/2, දඬුගම, ජා ඇල. සිකුරාදා 190/C 716993669
22 189 වෑවල එච්.එම්.එස්. තිලකරත්න මයා 9, කන්‍යාරාම මාවත, වෑවල, ජා ඇල. 333/ඊ, ක්‍රිස්තුරාජ පෙදෙස, උතුරු බටගම, ජා ඇල. ඉරිදා 190/C 716885737
23 190 වැලිගම්පිටිය දකුණ එස්.ඩි.එම්.එස්.ජයවර්ධන මිය 81/7,ගණේමුල්ල පාර, වැලිගම්පිටිය, ජා ඇල 81/7,ගණේමුල්ල පාර, වැලිගම්පිටිය, ජාඇල. ඉරිදා 190/A 714408724
24 190 A වැලිගම්පිටිය උතුර බි.එම්.ආර්. තරංග මයා (වැ.බ) ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, චන්ද්‍රා පෙදෙස, ජා ඇල 755 බි, යක්කඩුව, ජාඇල. සිකුරාදා 190 725811322
25 190 B මාඑළිය එම්.එස්.ඒ.ආර්. පෙරේරා මයා 190බී-ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, මාඑලිය,ජා-ඇල 53, පරණ මීගමු පාර, කනුවණ, ජා-ඇල සිකුරාදා 191/A 750295429
26 190 C කපුවත්ත ඩබ්.ජි. කුසුමලතා මිය 70/5, ජයසූරිය මාවත,වෑවල, ජා ඇල. 54 J, පන්සල පාර, ඒකල, ජා-ඇල. අගහරුවාදා 189 714413847
27 190 D තුම්පෑලිය ආර්.බි. ආර්. එස්. පින්තු මයා ශා. රීටා මාවත, තුම්පෑලිය, ජා-ඇල 31, උ/බටගම, ජා-ඇල. සිකුරාදා 190 773811354
28 190 E ඉඳිවිටිය ඩබ්.එල්. අනුර මයා (වැ.බ) ප්‍රජා මණ්ඩල ශාලාව, ඉඳිවිටිය, ජා ඇල. 18/A, ගැමුණු මාවත, කණුවන, කුරුදුවත්ත,  ජාඇල. ඉරිදා 190/A 777827393
29 191 කණුවන ඩබ්.සි.ඩි.ඒ. පෙරේරා මයා රේමන්ඩ් වාස් ගොඩනැගිල්ල, ජා-ඇල 656, යක්කඩුව, ජා ඇල සිකුරාදා   775832631
30 191 A ජා ඇල ඩබ්.එල් අනුර මයා ශා.මරියා මරණාධාර සමිති ශාලාව, ශා.මරියා පාර,  ජා ඇල. 18/ඒ, ගැමුණු මාවත,කනුවන,කුරුදුවත්ත, ජා ඇල ඉරිදා 190/B 777827393
31 192 තුඩැල්ල බටහිර ඩබ්.සි.ඩි.ඒ. පෙරේරා මයා (වැ.බැ.) ක්‍රීඩා මණ්ඩප ගොඩනැගිල්ල, පාරිස් පෙරේරා පාර, ජා ඇල. 656, යක්කඩුව, ජා ඇල සිකුරාදා   775832631
32 192 A තුඩැල්ල දකුණ බී.එම්.ආර්.තරංග මයා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, 380/බී, සොමි සෙවන, ගමමැද පාර, තුඩැල්ල, ජා ඇල 755/B, යක්කඩුව,  ජා ඇල සිකුරාදා 191/A 725811322
33 192 B තුඩැල්ල උතුර එම්.එච්.ඒ.සී.කුමාර මයා 212 ඒ, වීදි මාවත, තුඩැල්ල, ජා ඇල 21/10, ගල්ලවත්ත, ඒකල, ජා ඇල. සිකුරාදා 194 715923610
34 194 දඬුගම ජී.ඒ.එල්. සිල්වා මිය 499/1, මහකොටුව, 1 වන පටුමග, දඩුගම, ජා-ඇල 869, ගනේමුල්ල පාර, වැලිගම්පිටිය, ජා ඇල. සිකුරාදා 192/B 783861972
35 194 A දෙහියගාත දකුණ එම්.දිල්පිකා පෙරේරා මිය(වැ.බ) 49/B, දඩුගම, ජා ඇල 49/B, දඩුගම, ජා ඇල. අගහරුවාදා 194/B 717385022
36 194 B දෙහියගාත උතුර කේ.ඩී.බී. සේනානායක මයා 341, දෙහියාගාත, ජා ඇල. 100/6, උතුරු ගල්ලවත්ත, ඒකල. ඉරිදා 194/A 718122354
37 195 කුඩහකපොල දකුණ ඩබ්.පී.අයි.පී. පෙරේරා මිය 133/බී, කුඩහකපොල දකුණ, ජා ඇල. 183/8, කුලුහේන, කලඑලිය, ජා ඇල. සිකුරාදා 196 773400135
38 196 කුඩහකපොල උතුර එම්.දිල්පිකා පෙරේරා මිය සේවා පියස, කුඩහකපොල උතුර, ජා ඇල 49/B, දඩුගම, ජා ඇල. අගහරුවාදා 195 717385022
39 205 ඒකල/ කුරුදුවත්ත එල්.ඒ.අයි.පි. තෙන්නකෝන් මයා සේවා පියස, රජ මාවත, ඒකල. 24/එච්, ගෝනගහ, මාකෙවිට. සිකුරාදා 205/A 718487118
40 205 A ගල්ලවත්ත ඒ.ඩබ්ලිව්.එන්. අල්විස් මිය සේවා පියස, දකුණු ගල්ලවත්ත, ඒකල. 1 ඒ, තොටේ වත්ත,  1 වැනි පටුමග, වෑවල, ජා ඇල. ඉරිදා 205 712635479
41 205 B මහවත්ත එච්.කේ. වෙල්ගම මයා ග්‍රා.නි. කාර්යාලය, 160, දඹුව, කොටුගොඩ "අජන්තා",යක්කඩුව, ජාඇල. අගහරුවාදා 206 713574768
42 206 ඒකල ඒ.කේ.ආර්.එච්. සුමනසිංහ මයා 195/ඩී/2, මිනුවන්ගොඩ පාර, ඒකල. 16, ගැමුණු මාවත, කණුවන,කුරුදුවත්ත, ඒකල. සිකුරාදා 205/B 718617325
43 206 A ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රාවත්ත එම්.එන්.ඩී. මදුරාවෙල මිය සේවා පියස, ධර්‍මපාල මාවත, ඒකල. 559/ඩී, යක්කඩුව, ජා ඇල. සිකුරාදා 206 B 772095086
44 206 B විශාකාවත්ත එල්.ඒ.අයි.පි. තෙන්නකෝන් මයා (වැ.බැ.) සේවා පියස, පන්සල පාර, ඒකල. 24/එච්, ගෝනගහ, මාකෙවිට. අඟහරුවාදා 206 A 718487118
45 207 නිවන්දම උතුර යූ.ඒ.පී.ඩබ්. වීරරත්න මිය  277/ඩී, නිවන්දම, ජා ඇල. 277/ඩී/1, නිවන්දම, ජා ඇල. අඟහරුවාදා 207/B 702559003
46 207 A යක්කඩුව එම්.ඒ.ඩි.එම්.එස්. අබේසේකර මිය 494, ශ්‍රී සුමංගල මාවත, යක්කඩුව 488/ඒ/1,ශ්‍රී සුමංගල මාවත, යක්කඩුව, ජාඇල. සිකුරාදා 207 714408723
47 207 B නිවන්දම දකුණ ඩබ්. සුනිල් පෙරේරා මයා 267/ඒ, නිවන්දම දකුණ,  ජාඇල 557ඒ,යක්කඩුව, ජාඇල. ඉරිදා 207/A 714413788
48 211 බටගම උතුර එම්.ඩී. සමන්මලී මිය සණස පැරණි ගොඩනැගිල්ල, උ. බටගම, ජාඇල 442 ඒ, ද. නිවන්දම, ජාඇල. සිකුරාදා 211/A 712177221
49 211 A ඉදිමින්න ජී.ටී.එම්. රසාංගි මිය ඉදිමින්න සේවා පියස, උ/බටගම, ජාඇල. 433/එච්, දකුණු නිවන්දම, ජා ඇල. අඟහරුවාදා 211/B 775148256
50 211 B බණ්ඩිගොඩ බි.පි.සි.කේ. ජයරත්න මිය 31/ඒ/8, බංඩිගොඩ පල්ලිය පාර, උ/බටගම, ජාඇල. 31/ඒ/8, බංඩිගොඩ පල්ලිය පාර, උ/බටගම, ජාඇල සිකුරාදා 211/A 711525116
51 212 වල්පොල බ/හිර එන්.ජි.ඩි.එස්. කරුණාවර්ධන මයා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, ලේක්සයිඩ් වත්ත, බටුවත්ත. 417ඒ, මංකඩ පාර, බොල්ලත, ගනේමුල්ල. සිකුරාදා 212/B 718617297
52 212 A පොල්පිටිමුකලාන එච්.ඩී.සී. ජයවර්ධන මිය පොල්පිටිමූකලාන තැපැල් කාර්යාලය, කඳාන 4/ඒ, වල්පොල, රාගම. අගහරුවාදා 212 716351432
53 212 B වල්පොල නැ/හිර ඒ.එම්.ඒ.පී. කුමාරි මිය 35/1, උක්ගස්හේන, වල්පොල,රාගම 380, ජයමාවත, පොල්පිතිමූකලාන, කඳාන. අගහරුවාදා 212 718861246
54 213 බටුවත්ත බටහිර එම්.ජි.ඒ.ආර්. පෙරේරා මයා 336/C ආතර් පෙරේරා මාවත, බටුවත්ත,රාගම 640, නාරංගොඩපාළුව, බටුවත්ත අගහරුවාදා 213 ඒ 718369417
55 213 A බටුවත්ත නැ/හිර ඩබ්.ඩී. ආරියරත්න මයා පැරණි සණස ගොඩනැගිල්ල, බටුවත්ත. 270, බටුවත්ත, රාගම සිකුරාදා 213 714408715
56 214 නාරංගොඩපාළුව බටහිර ඩබ්.ඩී.ආර්.ඩී. වේරගොඩ මිය 511ඒ, නාරංගොඩපාලුව, බටුවත්ත. 235/ඒ/1, ගුරු වත්ත, නිවන්දම, ජා ඇල. සිකුරාදා 214 ඒ 713797847
57 214 A නාරංගොඩපාළුව නැ/හිර එන්.එම්.පී.පි. නවරත්න මයා (වැ.බැ.) ශාසනෝදයාරාමය විහාරය, විහාර මාවත, නාරංගොඩපාළුව, රාගම 474, නාරංගොඩපාළුව, බටුවත්ත, රාගම අගහරුවාදා 214 714871708

 

ජා -ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

මෙම විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

Scroll To Top