කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
රාගම   මනෝජා දිසානායක මිය දකුණු අලුත්කුරු කෝරලය අතිරේක විවාහ රෙජිස්ටාර්

457/A/1ශාන්ත ජූඩ් මාවත
පොඩිවී කුඹුර
ජා -ඇල

0712197960
රාගම   D.J.R පෙරේරා උප්පැන්න විවාහ මරණ රෙජිස්ටාර් 178/1
පරණ මිගමුව පාර කණුවන ජා -ඇල
0776845873
දඬුගම   I.E.M සොයිසා දඬුගම කොට්ටාශය උපත් මරණ රෙජිස්ටාර් 268 දඹුව
කොටුගොඩ
0718522840
කඳාන   A.R දීප්ති සිල්වා අතිරේක විවාහ රෙජිස්ටාර් දකුණු අලුත්කුරු කෝරලය 29/3 සිල්වා මාවත
නාගොඩ
කඳාන
0728020253
ජා-ඇල   B.V.P මෙන්ඩිස් අතිරේක විවාහ රෙජිස්ටාර් දකුණු අලුත්කුරු කෝරලය 50 මිගමුව පාර ජ-ඇළ 0729055051
රාගම   ලියනොර අබේසේකර උප්පැන්න  මරණ රෙජිස්ටාර් 262/C/2 පොල්ගහහේන පාර රාගම 0718972500

News & Events

Scroll To Top