සමෘද්ධි නිලධාරී  – දඩුගම්පේරුව කලාප අංක 1

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 381 320

 

එම්.අයි.ඩී. සිල්වා මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ

 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම

දුරකතන අංකය

205 බී, මහවත්ත

 

ඒ.ඒ.ඩී.ජේ.එල්. පියුස්

+94 0767988490

205 ඒ, ගල්ලවත්ත

 

එම්.ඩී.එස්.සී. සෝමසිරි

+94 0712056230

194 බී, දෙහියගාත උතුර

 

එස්.එන්.පී.කේ. ඩයස්

+94 0769291587

206 බී, විශාකාවත්ත

 

කේ.ජේ. පෙරේරා

+94 0763657634

192 තුඩැල්ල දකුණ

 

එම්.ටී.ඩී. පෙරේරා

+94 0772046207

206 ඒ, ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රාවත්ත

 

ජේ.ඒ.ආර්.පී. ජයකොඩි

+94 0773122040

94 දඩුගම

 

සී.ඒ.එස්.එස්. පෙරේරා

+94 0776419574

195 කුඩහකපොළ දකුණ

 

කේ.ඩී.ඒ. සජීවනී.

+94 0770770820

සමෘද්ධි නිලධාරී  – කදාන කලාප අංක 2

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 424 148

 

එම්. මුණසිංහ මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ

 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම

දුරකතන අංකය

183, නාගොඩ

 

සී.ඩී.ඒ.ආර්. සුකුමාල

+94 0718392267

185 සී, සෙන්ට්‍රල් හපුගොඩ

 

ජී.ඒ.එස්.එන්. අබේවික්‍රම

+94 0776926488

185 ඒ, හපුගොඩ මැද

 

එච්.ඒ.ඩී. සුනිල්

+94 0729998693

184 සී, කදාන නැගෙනහිර

 

එම්.ඒ.ඩී. පෙරේරා

+94 0718271094

184 බී, උස්වත්ත

 

ජී.ඒ. ඉන්ද්‍රජිත්

+94 0775514916

181 ඒ, ජයසමරුගම

 

ආර්.ඩී.එස්. කුවේජු

+94 0718392217

185 දකුණු බටගම

 

ඒ.ඩබ්.ආර්.ආර්. අධිකාරී

+94 0728989974

187 කදාන බටහිර                                                 

 

ජී.ඩී.ඩී. වීරසිංහ

+94 0775258605

සමෘද්ධි නිලධාරී  – බටුවත්ත

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 333 910

 

ඒම්.වී.සී. චූටිමැණිෙක්මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ

 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම

දුරකතන අංකය

211 බටගම දකුණ

 

ඒස්. අයි. මනෝජනී

+94 0714711865

211 බී, බන්ඩිෙගාඩ

 

ඒම්.ඒච්.ටී. සුජීවනී

+94 0777572197

213 බටුවත්ත බටහිර

 

පී.ඩබ්.ඒස්. ෙරා්හණ

+94 0784784258

207 නිවන්දම උතුර

 

ඒ්.පී.ඒස්. ෙස්පාලි

+94 0772587188

207 නිවන්දම දකුණ

 

අයි.ඒස්.ඒන්.ෙජ්.ඉද්දෙගාඩ

+94 0716490599

211 ඒ්, ඉදිමින්න

 

ඒච්.ඒ්.ඒච්.ඒම්. ෙහට්ටිඅාරච්චි

+94 0702885038

214 ඒ්, නාරංෙගාඩපාලුව නැ/

 

අාර්.ජී.පී. බද්‍රානි

+94 0711333045

185 ඩී,දොල‍ෙහ්න

   

ඒල්.ජී.ඒස්.ෙක්. ලියනගේ

+94 0718780215

සමෘද්ධි නිලධාරී  – ජාඇල

ජී.එස්.කේ.ජේ. පෙරේරා

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ

 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම

දුරකතන අංකය

189 වෑවල

   

ඩබ්.පී.ටී.එම්.එම්. පෙරේරා

+94 0719642992

192 තුඩැල්ල උතුර

   

පී.ඩී.ඩබ්.එස්. නවරත්න                                                  

+94 071974932

190 ඩී තුම්පෑලිය

 

පී.ආර්.එස්. කල්යානි                                                               

+94 0775949214

188 කලඑලිය

 

එච්.එල්.ඩී.එම්. නිම්ෂි                                                         

+94 0776049884

191 කණුවන

 

යූ.ජී. නිමලවංශ

+94 0772744762

190 සී කපුවත්ත

 

එච්.එල්.ඩී.එම්. නිම්ෂි

+94 0715113754

190 ඒ වැලිගම්පිටිය දකුණ

 

පී.එන්.ඩබ්. සිල්වා                         

+94 0729034015

 

සමෘද්ධි නිලධාරී  – රාගම

එච්.එල්.ඒ. ක්‍රිශාන්ති

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ

 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම

දුරකතන අංකය

181 , රාගම

 

ඊ.පී.එස්. පෙරේරා

+94 0770731711

181 ඒ, ජයශ්‍රීගම

 

එම්.පී. ගුණසේකර

+94 0779802206

214 නාරංගොඩපාලුව /බ

 

එච්.සී.ඩී. ප්‍රනාන්දු

+94 0716087779

212 වල්පොල /බ

 

ආර්.ඩී.ඒ.සී. ධර්මදාස

+94 0779935932

181 ඩී පේරලන්ද

 

ආර්.එම්.පී. රංජනී

+94 0711550859

181 ජී දඹුව

 

පී.එන්.සී. පෙරේරා

+94 0759115432

212 බී වල්පොල

 

එම්.ඩබ්.එන්.ආර්. ප්‍රියංගිකා

+94 0772299500

181 එෆ් කැටගෙවත්ත

   

ආර්.එන් ජයසිංහ

+94 0773246331

181 බී   ටී.සී. ජයසිංහ +94 

News & Events

Scroll To Top