2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

181 රාගම

රාගම තේවත්ත පාර පෙන්තකොස්ත පාරේ සංවර්ධනය කර නොමැති කොටස සංවර්ධනය කිරීම.

181 ඒ ජයශ්‍රීගම


181 බී තේවත්ත


181 සී රම්පිටිය


181 ඩී පේරලන්ද


181 ඊ පොඩිවීකුඹුර


181 එෆ් කැටගෙවත්ත


181 ජී දඹුව


183 නාගොඩ


184 කදාන බටහිර


184 ඒ ජයසමරුගම


184 බී උස්වත්ත


184 සී කදාන නැගෙනහිර


185 ද. බටගම


185 ඒ හපුගොඩ බටහිර

තුරඉසුර ගම්මාන වැඩ සටහන යටතේ ජා ඇල හපුගොඩ ග්‍රාම සේවා වසමේ පිහිටි ආගමික ස්ථාන හා පාසල්වල ඔසුපැල රෝපනය කිරීම.


185 බී හපුගොඩ නැගෙනහිර


185 ඩී දොලහේන


186 රිලවුල්ල


187 නෑදුරුපිටිය


188 කළඑළිය

 • කලඑළිය වැරැල්ල කනත්ත වත්ත පෙරේරා පොදු මාර්ගයේ ලිනස් මහතාගේ කඩය අසලින් පටන්ගෙන අත්පන්දු ක්‍රීඩා පිටිය දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • කලඑළිය ශාන්ත ජුවකිනු දෙව්මැදුරු දේවස්ථානයේ පිහිටි දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ශ්‍රමපදනම මත සංවර්ධන කටයුතු කිරීම සදහා ද්‍රව්‍යාධාර ලබා දීම.


189 වෑවල


190 වැලිගම්පිටිය  දකුණ


190 ඒ වැලිගම්පිටිය  උතුර


190 බී මාඑළිය


190 සී කපුවත්ත


190 ඩී තුම්පෑලිය


190 ඊ ඉදිවිටිය


191 කණුවන

කණුවන දිනසිරි ලොන්ඩිය සහ සමන් හාඩිවෙයාර් අතරින් ඇති ගුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම.


191 ජා ඇල

 • ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීම සදහා නිවාස ආධාර ලබා දීම.
 • ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීම සදහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම.
 • ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිති සදහා උපකරණ ලබා දීම.
 • ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි දහම් පාසල් සදහා උපකරණ ලබාදීම.
 • ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි පෙර පාසල් සදහා පෙර පාසල් උපකරණ ලබාදීම.

 • ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිති සදහා උපකරණ ලබා දීම.

 • ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි ක්‍රීඩා සමාජ සදහා භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබාදීම.

 • ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශයේ ස්වයංරැකියාවන්හි නිරත හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තාවන් සදහා ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබාදීම.

 • ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශයේ ස්වයංරැකියාවන්හි නිරත හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තාවන් සදහා ස්වයංරැකියා පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම.

 • නිවන්දම ජාඇල පදිංචි ස්වයංරැකියාලාභී ඩබ්.පී. රසික වීරසිංහ මහතාට ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබාදීම.


192 තුඩැල්ල බටහිර

තුඩැල්ල නිවාස පොදු මාවත ශිරෝමි මහත්මිය ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීන්ගේ නිවෙස් අසලින් දිවෙන පෙට්ටි කාණුව සංවර්ධනය කිරීම.


192 ඒ තුඩැල්ල  දකුණ


192 බී තුඩැල්ල උතුර


194 දඩුගම


194 ඒ දෙහියාගාත දකුණ


194 බී  දෙහියාගාත උතුර


195 කුඩහකපොල දකුණ


196 කුඩහකපොල උතුර


205 කුරුදුවත්ත


205 ඒ ගල්ලවත්ත


205 බී මහවත්ත


206 ඒකල


206 ඒ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රාවත්ත


206 බී විශාඛාවත්ත


207 ඒ යක්කඩුව

නිවන්දම ශ්‍රී සද්ධර්ෙමා්දයාරාම විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි සංවර් ධන කටයුතු සිදු කිරීම.

207 බී නිවන්දම  දකුණ


211 උතුරු බටගම


211 ඒ ඉදිමින්න


211 බී බණ්ඩිගොඩ


212 බ. වල්පොල

වල්පොල පොල්ගහහේන ආශිචර්්‍යවත් ජේසු බිළිදු දේවස්ථානයේ ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම.


212 ඒ පොල්පිතිමූකලාන


212 බී නැ. වල්පොල


213 බ.බටුවත්ත

 • බටුවත්ත ජිනරතන ශ්‍රී ඝනාරාම පොත්ගුල් විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම.
 • තුර ඉසුර ගම්මාන වැඩ සටහන යටෙත් ජා අැල ප්‍රා.ෙල්. කාර්යාලෙය් අංක 213 ඒ්/නැ/බටුවත්ත ග්‍රාම ෙස්වා වසෙම් පාසල් හා ආගමික සිද්ධස්ථානවල දේශීය බහුවාර්ෂිකශාක රෝපන වැඩ සටහන් සිදු කිරීම.


213 ඒ නැ. බටුවත්ත


214 බ. නාරංගොඩපාළුව

නාරංගොඩපාළුව තේවත්ත නිර්මල ලුර් දු දේවස්ථානයේ දහම් පාසලේ සනීපාරක්ෂක පද්ධතිය ඉදිකිරීම.


214 ඒ  නැ. නාරංගොඩපාළුව


Scroll To Top