හැඳුනුම

තනතුර:
ප්‍රාදේශීය ලේකම්
ලිපිනය:
ජාඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
ජාඇල
බස්නාහිර පළාත
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 112 236428
ෆැක්ස්:
+94 112243445

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

Scroll To Top