கிராம சேவகர் பிரிவு   கிராம சேவகர் பெயர் அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொடர்பு இல
கோட்டை B.L.M.Manel-Balasooriya திருமதி. பி.எல்.எம். மானெல் பாலசூரிய பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 721 663 656

+94 713 487 951

கொம்பனித்தெரு  B.L.M.Manel-Balasooriya திருமதி. பி. எல்.எம். மானெல் பாலசூரிய பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 721 663 656

+94 713 487 951

ஹுனுப்பிட்டிய  S.Sasitharan திருமதி. எஸ். சசிதரன் பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 779 000 986

புறக்கோட்டை  G.Latha-Ranjani திருமதி. ஜி. லதா ரஞ்சனி பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 778 339 066 

கொச்சிக்கடை வடக்கு  G.Latha-Ranjani திருமதி. ஜி. லதா ரஞ்சனி பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 778 339 066 

அலுத்மாவத்தை  M.M.Kumara திரு. எம்.எம். குமார பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

 +94 712 212 438

முகத்துவாரம்  Noor-Fasath-Ariffeen திரு. நூர் பசாத் அரிப்(f) பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

 +94 786 277 238

புதுக்கடை b dumy திரு. டி.டபிள்யூ. பிரேமதிலக்க ஆர்மர் வீதி தொடர்மாடி,
கொழும்பு 13.

+94 710 185 820

புதுக்கடை மேற்கு Nilantha-De-Silva திரு. நிலந்த டி சில்வா பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 724 146 789

+94 713 488 209

 

புதுக்கடை கிழக்கு W.L.Mapatuna  திரு. டபிள்யூ.எல். மாபட்டுன சூரியமல் புர,
பிரின்சஸ் கேட்,
கொழும்பு 12.

 +94 777 966 006


இப்பன்வல
Nihal-Suranji திரு. நிஹால் சுரான்ஜி பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 723 349 404

சுதுவெல்ல Nihal-Suranji திரு. நிஹால் சுரான்ஜி பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

 

+94 723 349 404

 

வேகந்த W.A.P.Mendis திரு. டபிள்யு.ஏ.பி. மெண்டிஸ் பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 713 486 866

காலி முகத்திடல்  W.A.P.Mendis திரு. டபிள்யு.ஏ.பி. மெண்டிஸ் பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
 

+94 713 486 866 

ஜிந்துப்பிட்டிய H.A.A.P.Perera திருமதி. எச்.ஏ.ஏ.பி. பெரேரா பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 710 550 299

புளுமென்டல் Shanthini.J-Mohan திருமதி. சாந்தினி ஜே. மோகன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.
+94 713 487 754
கொட்டாஞ்சேனை கிழக்கு Shanthini.J-Mohan திருமதி. சாந்தினி ஜே. மோகன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.
+94 713 487 754
மருதானை H.K.Premasiri திரு. எச்.கே. பிரேமசிறி இல 02,
சுமங்கல மாவத்தை,
மருதானை, கொழும்பு 10.
+94 725 782 305
மாளிகாகந்த H.K.Premasiri திரு. எச்.கே. பிரேமசிறி இல 02,
சுமங்கல மாவத்தை,
மருதானை, கொழும்பு 10.
+94 725 782 305
கிராண்ட்பாஸ் வடக்கு Ashoka-Muhandiramge திரு. அசோக முஹந்திரம்கே கெத்தாராம விகாரை,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 776 592 989
கொச்சிக்கடை தெற்கு P.S.Weerasingha திரு. பி.எஸ். வீரசிங்க பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 771 744 020
சம்மந்ரனபுர K.A.Udayangika-Antony திருமதி. கே.ஏ. உதயங்கிகா ஆண்டனி ஸ்ரீ விக்கிரமராமய,
மட்டக்குளிய,
கொழும்பு 15.
+94 710 550 345
நவகம்புர M.H.Roshan-Tharaka திரு. எம். எச். ரோஷன் தாரக பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 710 549 531
கெத்தாராம H.A.D.Harsha திரு. எச்.ஏ.டி. ஹர்ஷா கிராம சேவகர் அலுவலகம்,
(நகராட்சி வரவேற்பறை முன்),
போதிராஜா மாவத்தை, கொழும்பு 10.
+94 710 550 234
கெசெல்வத்த H.Pradeep-Chaminda-Amarasena திரு. எச். பிரதீப் சமிந்த அமரசேன பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 778 784 877
கொட்டாஞ்சேனை மேற்கு S.Uruthiran திரு. எஸ். உருத்திரன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.

+94 725 440 110

+94 713 488 287

லுனுபொக்குன S.Uruthiran திரு. எஸ். உருத்திரன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.

+94 725 440 110

+94 713 488 287

மாளிகாவத்தை கிழக்கு Chamila-Perera திருமதி. ஷாமிலா பெரேரா செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 718 436 013
மாளிகாவத்தை மேற்கு Chamila-Perera திருமதி. ஷாமிலா பெரேரா செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 718 436 013
பஞ்சிகாவத்தை W.M.Lochani-Jayarathne செல்வி. டபிள்யூ.எம். லோசணி ஜயரத்ன செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.

+94 716 198 129

மட்டக்குளி A.A.L.-Chathuranga திரு. ஏ.ஏ.எல். சதுரங்க இல. 480 / ஏ,
பெர்குசன் ரோட்,
கொழும்பு 15

+94 770 770 813

கிராண்ட்பாஸ் தெற்கு H.M.T.A.-Ekanayake திரு. எச்.எம்.டி.ஏ. ஏக்கநாயக்க கிராம சேவகர் அலுவலகம்,
(நகராட்சி வரவேற்பறை முன்),
போதிராஜா மாவத்தை, கொழும்பு 10.

+94 775 746 871

+94 710 550 305

மாதம்பிட்டிய b dumy திரு. கே.ஜி.எஸ். சந்தருவன் முவதொர உயன,
பெர்குசன் வீதி,
கொழும்பு 15.

+94 713 397 087

மஹவத்த b dumy திரு. கே. நித்யானந்தன் சிறிமுத்து உயன,
சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத்தை,
கொழும்பு 14.

+94 765 456 609

மெசென்ஜெர் வீதி H.P.C.-Caldera தி. எச்.பி.சி. கால்டிரா பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 716 473 698

Scroll To Top