அரமகபடத்தள்

அமனாக்கம்

2020 ஆன்டள்  இளங்கய்ன்   வசட  சயளகம்  பரனமக்கம்

இயக்கம்

பரதச நர்வாக ஒரங்கனப்ப, மக்கள் பங்கனப்படன் தாடர்பாடல் உடமைகள் மகாமைத்தவ தரமைஉடய  தட்டமடள் மரமையடய அபவரத்தன்மளம் அரச காள்கக்கனங்க மக்கள் எரச்ச.

1990ஆன்டன்  இரந்த சவய் சய்த பரதச சயளாளர்கள்

பயர்

   

ப.எம்.படபதக அவர்கள்

1990 

1993

எச்.எம்.எ.அய் . கணதளக அவர்கள்

1993

1998

என்.எ.எ.பஷபகமார அவர்கள்

1998

2001

 எம். ச. அய்.பரனான்த அவர்கள்

2001

2005

டப்.எ.டப்.பமபரய அவர்கள்

2005

2010

டப். என்.எ.ப.ப. வன்னனாயக அவர்கள்

2010

2013

நமாள சள்வா அவர்கள்

2013

2014

     

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top