• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - ගම්පහ
  • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - මාළිඟාවත්ත
  • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
  • ගම්පහ මහ නගර සභාව
  • බස්නාහිර පළාත් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
  • බස්නාහිර කලාප කාර්යාලය - දෙල්කද
  • මධ්‍යම ලේඛනාගාරය - මාළිඟාවත්ත
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

News & Events

Scroll To Top