අනු

අංකය

ග්‍රාම සේවා වසම

නම

තනතුර

නම

(ලි.ප.අවස්ථාව)

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

1.        

185ඒ, බටහිර හපුගොඩ

ලංකා මාතා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

එන්.එස්.පී.සිල්වා

සභාපති,162,හල්පෙ මාවත,කදාන

11190017

ලේකම්

එස්.පෙරේරා

භාණ්ඩාගාරික

ආර්.පෙරේරා

2.        

212ඒ, පොල්පිටිමූකලාන

පොල්පිටිමූකලාන

කොස්පැලෑන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ආර්.ඒ.පී.කුලරත්න

505,දොලහේන පාර, පොල්පිටිමූකලාන

115643522

ලේකම්

කේ.ඩී.එන්.වීරසිංහ

භාණ්ඩාගාරික

එච්.ඩී.එන්.ජයරත්න

3.        

212ඒ, පොල්පිටිමූකලාන

පොල්පිටිමූකලාන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඊ.ඩී.ඩී.ජයරත්න

440,අශෝකාරාමය, පොල්පිටිමූකලාන, කදාන

 

ලේකම්

එච්.කරුණාරත්න

භාණ්ඩාගාරික

පී.ඩී.ඩී.වීරසිංහ

4.        

213ඒ,නැගෙනහිර බටුවත්ත

නැගෙනහිර බටුවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

කේ.බී.වික්ටර්

159,ග්‍රාම සංවර්ධන මාවත,බටුවත්ත

770437951

ලේකම්

ඒ.ජේ.කේ.ආරියපාල

භාණ්ඩාගාරික

යූ.රණසිංහ

5.        

190සී,රිලවුල්ල

රිලවුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඊ.බී.වී.පෙරේරා

153,සදාසරණ මාවත,රිලවුල්ල,කදාන

766151489

ලේකම්

සී.ආර්.එන්.දබරේරා

භාණ්ඩාගාරික

එච්.ඩී.අජිත්

6.        

207ඒ,යක්කඩුව

මිහිකත කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

වී.පී.දීප්ති

563සී, යක්කඩුව, ජා-ඇල

112244486

ලේකම්

බී.ඩබ්.කේ.ශ්‍රියාණි

භාණ්ඩාගාරික

ඩබ්.කේ.කේ.පෙරේරා

7.        

207බී,ද.නිවන්දම

ජනජය ග්‍රාම සංවර්ධන කාන්තා සමිතිය

සභාපති

ජී.එල්.පේමවතී

400/බී,ද.නිවන්දම, ජා-ඇල

113037987

ලේකම්

ටී.පී.අමරසේකර

භාණ්ඩාගාරික

ඩබ්.ඒ.එස්.පද්මිනී

8.        

181ඒ, ජයශ්‍රීගම

පොල් හේන හා ජයශ්‍රීගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඩබ්.එස්.ප්‍රනාන්දු

   -

112243255

ලේකම්

ඊ.බී.සිල්වා

භාණ්ඩාගාරික

එස්.එන්.එල්.සිල්වා

9.        

190ඒ,වැලිගම්පිටිය උතුර

ලූර්දු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

එස්.පී.පෙරේරා

21/ඒ, ලූර්දු පෙදෙස, ජා-ඇල

711655194

ලේකම්

එස්.එම්.ප්‍රනාන්දු

භාණ්ඩාගාරික

එස්.නිශාන්ත

10.    

190ඊ,ඉදිවිටිය

ඉදිවිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඩී.නිරෝෂන්

161/2,පටුගම,හෙට්ටිගම

771574815

ලේකම්

එන්.ශිරාණි

භාණ්ඩාගාරික

ඩබ්.ප්‍රියංගනී

11.    

192බී,තුඩැල්ල උතුර

තුඩැල්ල උතුර සුහද  ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

එම්.පී.ජේ.රුබේරා

113,මඩම පාර,තුඩැල්ල,ජා-ඇල

717911747

ලේකම්

එම්.ධර්මකීර්ති

භාණ්ඩාගාරික

ආර්.ගුණදාස

12.    

191,කණුවන

කණුවන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

එන්.ජේ.පෙරේරා

 

-

ලේකම්

ඒ.එස්.පෙරේරා

භාණ්ඩාගාරික

ආර්.එස්.එන්.ඩයස්

13.    

185බී,හපුගොඩ නැගෙනහිර

හපුගොඩ නැගෙනහිර  ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

කේ.පී.මයිකල්

264,ද.බටගම,කදාන

 

ලේකම්

පී.ඒ.ඉන්ද්‍රජිත්

භාණ්ඩාගාරික

කේ.එස්.නානායක්කාර

14.    

212,වල්පොල බටහිර

ලේක්සයිඩ්වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ආර්.එන්.ජයසිංහ

04, ලේක්සයිඩ්වත්ත,බටුවත්ත

722522315

ලේකම්

ඒ.රත්නසිරි

භාණ්ඩාගාරික

එස්.පේමදාස

15.    

205බී,මහවත්ත

මහවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

එම්.ඒ.සිල්වා

115/1,කෘස්වත්ත,
කොටුගොඩ

-

ලේකම්

ඒ.මුනිරත්න

භාණ්ඩාගාරික

වයි.සිල්වා

16.    

181ජී,දඹුව

දඹුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

යූ.අළුත්ගෙදර

20/18,අන්නාසිහේන,රාගම

112954855/777271436

ලේකම්

ඒ.එච්.පෙරේරා

භාණ්ඩාගාරික

ඩබ්.එච්.පෙරේරා

17.    

194,දඩුගම

වහටියගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ආර්.ලක්සිරි

662/ඒ, වහටියගම, දඩුගම,ජා-ඇල

7777850965

ලේකම්

එල්.ආර්.පෙරේරා

භාණ්ඩාගාරික

ඩබ්.එන්.නිශාන්ත

18.    

184බී,උස්වත්ත

184බී උස්වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඩී.බී.බිරන්වල

56/6,ෆාතිමා මාවත,කදාන

761660551

ලේකම්

බී.ටිරෝන්

භාණ්ඩාගාරික

කේ.ඩී.ටිරෝන්

19.    

181එෆ්,කැටගෙවත්ත

ඉහළගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

     

ලේකම්

 

භාණ්ඩාගාරික

 

20.    

190බී,මාඑළිය

මාඑළිය ශා.රීටා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

යූ.එස්.සිල්වා

1049, මාඑළිය,ජා-ඇල

718241000

ලේකම්

එම්.ඒ.ඉරේෂානි

භාණ්ඩාගාරික

එම්.එස්.ලාවුස්

21.    

192,බටහිර තුඩැල්ල

බටහිර තුඩැල්ල 192 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඒ.ප්‍රනාන්දු

64/13/ඒ/,පාරිස් පෙරේරා මාවත,ජා-ඇල

713455370

ලේකම්

පී.නාලක

භාණ්ඩාගාරික

එම්.පෙරේරා

22.    

206,ඒකල

206 ඒකල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

පී.ආර්.ජයසිංහ

105/ඒ/2,ශා.මැතිව් මාවත, ඒකල

716165892

ලේකම්

ආර්.ඩී.රත්නසිංහ

භාණ්ඩාගාරික

ඒ.ටී.නෙත්තසිංහ

23.    

181බී,තේවත්ත

181බී තේවත්ත ලූඩ්ස්  ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඊ.එල්.සොයිසා

701, තේවත්ත,රාගම

779799005

ලේකම්

කේ.එස්.ප්‍රසන්න

භාණ්ඩාගාරික

සී.ඩී.ඇන්තනී

24.    

183,නාගොඩ

ශුද්ධ ස්නාවක ජුවාම් මුනිදු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ජී.පෙරේරා

420,මොරාවත්ත පාර,නාගොඩ,කදාන

114946538

ලේකම්

පී.ඩී.කැලිස්ටස්

භාණ්ඩාගාරික

එල්.ඇන්තනී

25.    

181සී,රම්පිටිය

181සී රම්පිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ආර්.සිල්වා

913/සී,කඩවත පාර,රාගම

773441314

ලේකම්

එල්.ඩයස්

භාණ්ඩාගාරික

එස්.සිල්වා

26.    

211බී,බණ්ඩිගොඩ

211බී බණ්ඩිගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

කේ.ඩී.එන්.සිල්වා

126,බණ්ඩිගොඩ,ජා-ඇල

787955433

ලේකම්

වී.මල්ලවාරච්චි

භාණ්ඩාගාරික

එස්.කිත්සිරි

27.    

189,වෑවල

ශා.ප්‍රැන්සිස් ෂේවියර්  ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

යූ.එන්.පෙරේරා

18/04,ජයසූරිය මාවත,වෑවල,ජා-ඇල

714451586

ලේකම්

යූ.එෆ්.පෙරේරා

භාණ්ඩාගාරික

එම්.එස්.ඩයස්

28.    

207ඒ,යක්කඩුව

යක්කඩුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ජී.ගල්කිස්ස

824,සාම මාවත, යක්කඩුව,ජා-ඇල

0715319558

ලේකම්

එස්.එන්.කුමාර

භාණ්ඩාගාරික

එල්.එච්.ජයතිලක

29.    

214,නාරංගොඩපාළුව බටහිර

නාරංගොඩපාළුව බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ජේ.එල්.කුමාර

467,නාරංගොඩපාළුව,බටුවත්ත

 

ලේකම්

ආර්.ඩී.විජේසිංහ

භාණ්ඩාගාරික

ටී.අල්විස්

30.    

213,බටුවත්ත බටහිර

බටහිර බටුවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඩී.ඩබ්.සමරසිංහ

298/එෆ්,බටුවත්ත

7770435123

ලේකම්

එස්.ඩබ්.පෙරේරා

භාණ්ඩාගාරික

එම්.වෙත්තසිංහ

31.    

181ඊ,පොඩිවීකුඹුර

එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඩබ්.සී.පහලගේ

428, පොඩිවීකුඹුර,රාගම

112959607

ලේකම්

කේ.බි.සිල්වා

භාණ්ඩාගාරික

එස්.සිල්වා

32.    

196,කුඩහකපොල උතුර

කුඩහකපොල උතුර  ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඩී.දයාරත්න

124/බී, ,කුඩහකපොල උතුර, ජා-ඇල

772348538

ලේකම්

කේ.තුෂාර

භාණ්ඩාගාරික

ඒ.ඒ.පෙරේරා

33.    

195,දකුණු කුඩහකපොල

දකුණු කුඩහකපොල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

කේ.එම්.පෙරේරා

149/බී, කුඩහකපොල, ජා-ඇල

71165529

ලේකම්

එල්.එස්.පෙරේරා

භාණ්ඩාගාරික

පී.එස්.සිල්වා

34.    

207බී,ද.නිවන්දම

ද.නිවන්දම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ඩබ්.ඒ.ජයවර්ධන

372/11, ද.නිවන්දම ,ජා-ඇල

773838339

ලේකම්

ඩබ්.එස්.පෙරේරා

භාණ්ඩාගාරික

එස්.ඒ.එස්.ධර්මබන්දු

35.    

190,වැලිගම්පිටිය දකුණ

වැලිගම්පිටිය දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

ජී.ඩබ්.සිල්වා

04,ජූඩ් මාවත, වැලිගම්පිටිය,ජා-ඇල

775236795

ලේකම්

එල්.එන්.පෙරේරා

භාණ්ඩාගාරික

ජී.එච්.පෙරේරා

36.    

212බී,නැ.වල්පොල

නැ.වල්පොල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

අයි.එල්.පියතිලක

167,වීරරත්න මාවත, වල්පොල.රාගම

778406135

ලේකම්

එස්.එම්.ගුණතිලක

භාණ්ඩාගාරික

කේ.ප්‍රේමලතා

37.    

188,කළඑලිය

කළඑලිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

යූ.එල්.ධනුෂ්ක

35/ඒ, කළඑලිය, ජා-ඇල

776536298

ලේකම්

ඩබ්.ඩබ්.ඇන්ටන්

භාණ්ඩාගාරික

එස්.එන්.තිලකා

38.    

185,බටගම දකුණ

බටගම දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

එම්.ඊ.ගුණවර්ධන

513/සි,එක්සත් මාවත,ද.බටගම,කදාන

765204860

ලේකම්

එම්.ඒ.පෙරේරා

භාණ්ඩාගාරික

පී.ඩී.වැන්සියුස්

39.    

191ඒ,ජා-ඇල

ජා-ඇල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති

එල්.ප්‍රනාන්දු

58/බී,කපාලකන්ද පාර,ජා-ඇල

755666858

ලේකම්

එම්.එච්.සිල්වා

භාණ්ඩාගාරික

අයි.කොටිකාවත්ත

News & Events

Scroll To Top