සංචරණ සීමා කාලය තුළදී ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස තුළ විවෘත කරනු ලබන වෙළඳසැල් පිළිබඳ තොරතුරු - 2021.08.26

බලන්න ----> වෙළඳසැල් වාර්තාව 2021.08.26

බස්නාහිර පළාත තුළ සිටින Covid - 19 රෝගීන් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීම සහ රෝගීන් නිවසේදී කළමනාකරණය කිරීම සඳහා නව ක්‍රමවේදය.

     බස්නාහිර පළාත තුළ සිටින රෝගීන් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීම සහ රෝගීන් නිවසේදී කළමනාකරණය කිරීම සඳහා නව ක්‍රමවේදය.

සංචරණ සීමා කාලය තුළදී ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස තුළ විවෘත කරනු ලබන වෙළඳසැල් පිළිබඳ තොරතුරු - 2021.06.03

බලන්න ----> වෙළඳසැල් වාර්තාව 2021.06.03

News & Events

Scroll To Top